Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Delhi Arya Pratinidhi Sabha


Telephone: +91 11 23360150

Mobile: +91 95 40029044

SMS: +91 95 40029044

Postal Address:

Delhi Arya Pratinidhi Sabha,

15, Hanuman Road, Connaught Place,

New Delhi – 110001, INDIA


Sammelan Venue:

International Arya Mahasammelan, 2018

Swarn Jayanti Park, Rohini Sec 10, New Delhi - 110085

 


Email:aryasabha@yahoo.com


Arya Samaj Official Website: www.thearyasamaj.org

Get in Touch