Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha
Delhi Arya Pratinidhi Sabha


Telephone: +91 11 23360150

Mobile: +91 95 40029044

SMS: +91 95 40029044

Postal Address:
Delhi Arya Pratinidhi Sabha,
15, Hanuman Road, Connaught Place,
New Delhi – 110001, INDIA

Sammelan Venue:

Swarn Jayanti Park,
Rohini Sector 10,
New Delhi – 110085, INDIA
Email: aryasabha@yahoo.com

Arya Samaj Official Website: www.thearyasamaj.org

Get in Touch