Sanyas & Vanparatha Diksha

The Organizers have made arrangements of ceremonial Diksha of Vanaparastha & Sanyas Ashram.

Interested persons shall send their complete details at aryasabha@yahoo.com